Дослідно-аналітичний центр Українського наукового інституту технічної екології атестований на проведення вимірювань – Свідоцтво №ВЛ-060/2014 від 31.03.2014.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря


Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (Пил)
Швидкість і об’ємна витрата
Тиск або розрідження
Азоту діоксид
Азоту оксид
Вуглецю оксид
Вуглецю діоксид
Сірки діоксид
Вміст кисню
Акрилова кислота (Кислота акрилова Пропенова кислота)
Акрилонітрил (Нітрил акрилової кислоти)
Акролеїн (Акриловий альдегід Пропен - 2 - ал – 1)
Алюміній та його сполуки
Аміак
Амілацетат (Пентилацетат; Аміловий ефір оцтової кислоти)
Антрацен
Аценафтен (1,2 – Дигідроаценафтілен)
Ацетон (Пропанон – 2; Диметилкетон; Метилкетон)
Барій та його сполуки
Бенз(а)антрацен (1,2 - Бенз(а)антрацен; Тетрафен)
Бенз(а)пірен 1,2 – Бензпірен)
Бенз(е)пірен (4,5 – Бензпірен)
Бензин
Бензол
2,3 - Бензодифенілен - оксид
Бор та його сполуки
Бутанол (Бутанол - 2; Бутиловий спирт)
Бутилацетат
Ванадій та його сполуки
Вінілацетат
Вінілхлорид (Вініл хлористий)
Водень фтористий (фтороводень) та газоподібні сполуки фтору
Водень хлористий (Водню хлорид)
Вольфрам та його сполуки
Вуглецю чотирихлорид (Тетрахлорметан Перхлорметан)
Гас
Гексан
Дивініл (1,3 - бутадієн; Еритрєн)


Диметилсульфід (Метил сульфід)
Дифеніл (Бифеніл, Фенілбензол)
Дифеніленоксид (Дибензофуран)
Дихлоретан (Етилен хлористий)
Діоксан (1,4 - Діоксан)
Діоктилфталат
Епіхлоргідрин (1 - Хлор - 2,3 - епіксипропан 3 - Хлор - 1,2 – епоксіпропан)
Етанол (Спирт етиловий)
Етилацетат (Етиловий ефір оцтової кислоти)
Етилбензол
Етиленгліколь (Гліколь Етандіол - 1,2 Диоксіетан)
Етилцеллозольв, мг/м3 2 - Етоксіетанол Моноетиловий ефір етиленгліколю
Етилену оксид (Етиленоксид 1,2 - Епоксіетан Оксіран)
Залізо та його сполуки
Залізо та його сполуки
Ізобутанол (Ізобутиловий спирт)
Ізопропанол (Ізопропиловий спирт)
Кадмій та його сполуки
Кальцій та його сполуки
Каніфоль
Капролактам
Капронова кислота (Гексановая кислота 1 - Пентан - карбонова кислота)
Карбазол (9Н – Дибензопіррол)
Кобальт і його сполуки
Ксилол
Луги їдкі
Магній та його сполуки
Марганець і його сполуки
Масляна кислота (Кислота масляна Бутанова кислота 1 - Пропанкарбо - нова килота)
Масляний аерозоль
Меркаптани
Метакрилова кислота (2 - Метилакрилова кислота)
Метан
Метанол (Спирт метиловий)
Метил бромистий
Метилетилкетон (Бутанон – 2)
Метилізобутилкетон (Гексон 4 - Метил - пентанон – 2)
1 - Метилнафталін


2 - Метилнафталін
Мідь та її сполуки
Молібден і його сполуки
Мурашина кислота (Кислота мурашина Метанова кислота)
Нафталін
Нікель і його сполуки
Олово та його сполуки
Оцтова кислота (Кислота оцтова; Етанова кислота)
Оцтовий альдегід (Етаналь; Ацетальдегід)
Пірен
Пропанол
Пропілацетат (Пропіловий ефір оцтової кислоти)
Пропілпропіонат (Пропіловий ефір пропіонової кислоти)
Пропіонова кислота (Кислота пропіонова; Пропанова кислота; Етанкарбонова кислота)
Ртуть
Свинець і його сполуки (у перерахунку на свинець)
Сірководень
Сірковуглець
Сірчана кислота (Сульфатна кислота)
Скипидар
Стирол
Титан і його сполуки (у перерахунку на титан)
Толуол
Трикрезол (суміш о - , м - , п - крезолів)
Уайт - спірит
Фенантрен
Фенол
Флуорантен
Флуорен, мг/м3 Дифеніленметан
Формальдегід
Фосфорний ангідрид (оксид фосфору (V), п’ятиокис фосфору)
Фтору тверді сполуки Фтор та його сполуки
Фурфурол (Фурфурал Фурфуральдегід)
Хладони 11, 12, 113, 114 (Фреони)
Хлор
Хром (III) і його сполуки
Хром (VI) і його сполуки
Хром (III) і його сполуки
Цинк і його сполуки (у перерахунку на цинк)
Цирконій та його сполуки (у перерахунку на цирконій)

Викиди забруднюючих речовин (ЗР) від пересувних джерел забруднення атмосферного повітря


Об’ємна частка вуглецю оксиду
Об’ємна частка вуглеводнів
Об’ємна частка вуглецю діоксиду
Об’ємна частка кисню
Димність відпрацьованих газів двигуна автомобіля, натуральний показник ослаблення світлового потоку
Димність відпрацьованих газів дизелів тепловозів, натуральний показник ослаблення світлового потоку

Води поверхневі, зворотні, підземні


Біохімічне споживання кисню (БСК)
Водневий показник
Жорсткість
Завислі речовини
Кисень розчинений
Кольоровість
Лужність загальна
Сухий залишок
Хімічне споживання кисню (ХСК)
Азот загальний
Алюміній
Амоній (азот амонійний, аміак)
Анілін та його похідні
Аніонні синтетичні поверхнево - активні речовини
Бор
Ванадій
Вісмут
Гідрокарбонати
Жири та масла
Залізо
Кадмій
Калій
Кальцій
Кобальт
Магній


Марганець
Метанол
Мідь
Миш'як
Молібден
Натрій
Нафтопродукти (вуглеводні неполярні)
Нікель
Нітрати
Нітрити
Олово
Роданіди
Свинець
Селен
Сірководень (сульфіди)
Сульфати
Сурма
Титан
Тринітротолуол
Феноли
Фосфати (ортофосфати, фосфор фосфатів)
Фосфор загальний
Хлориди
Хром (хром загальний, хром (VI), хром (III))
Ціаніди
Цинк

Ґрунти


Азот (загальний)
Алюміній (обмінний)
Амоній (обмінний)
Аніонні поверхнево - активні речовини (АПАР)
Ацетальдегід
Бікарбонати (водна витяжка)
Ванадій (валовий вміст)
Водневий показник рН (водна витяжка)
Водневий показник рН (сольова витяжка)
Вологість
Залізо (рухомі форми)
Калій (водна витяжка)
Калій (рухомі форми)
Кальцій (водна витяжка)
Кальцій (обміний)
Карбонати (водна витяжка)
Кислотність (обмінна)
Кобальт
Ксилоли (орто - , мета - , пара - )
Магній (водна витяжка)


Магній (обмінний)
Марганець
Молібден (валовий вміст)
Натрій (водна витяжка)
Натрій (обмінний)
Неполярні вуглеводні (або нафтопродукти)
Нітрати
Олово (валовий вміст)
Органічна речовина
Органічні речовини, що екстрагуються петролейним ефіром (мінеральні та рослинні олії, рослинні та тваринні жири, мила, смоли, важкі вуглеводні тощо)
Ртуть (валовий вміст)
Сульфати
Сума токсичних солей
Суха речовина
Толуол (або метилбензол)
Фосфор (загальний),
Фосфор (рухомі форми)
Фтор (рухомі форми)
Хром (валовий вміст)
Хром (рухомі форми)
Щільний залишок водної витяжки

Відходи


Водневий показник рН (водна витяжка)
Втрати при прожарюванні
Залишок, нерозчинний в кислоті
Миш'як
Сума оксидів алюмінію, заліза та хрому (ІІІ)
Фториди
Хром

Атмосферне повітря

ОКИС ВУГЛЕЦЮ 0-25ppm

ДВООКИС АЗОТУ 0-1ppm

ДІОКСИД СІРКИ 0-10ppm

СУСПЕНДОВАНІ ЧАСТИНКИ PM10 / PM2.5

ОЗОН 0-0,5ppm

ФОРМАЛЬДЕГІД 0-10ppm